“Серпін-2050”. Қазақстандық жастарды жұмыспен қамтыған бағдарлама туралы не білеміз

“Серпін-2050”. Қазақстандық жастарды жұмыспен қамтыған бағдарлама туралы не білеміз

Основные цели программы «Серпін-2050»

— «Серпін-2050» проект даёт стремление молодёжи стать конкурентоспособными;

— помогает молодёжи усилить взаимоотношения, раскрыть творческие возможности (способности);

— проект обеспечивает равное распределение рабочей силы по территории страны;

— привлекает молодых специалистов из регионов с избытком трудовых ресурсов в регионы, испытывающие дефицит кадров.

Социальный проект «Мәңгілік ел жастары-индустрияға «Серпін-2050»

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил идею Общества Всеобщего труда, в качестве альтернативы, вместо широко распространённого в 60-е годы прошлого века концепции потребительского общества, с указанием способа решения задач социально-экономического развития страны в период кризиса на глобальном уровне в программе «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего труда». Кроме того, «В стране создаём рабочие места, строим новые производства. Поэтому надо ехать туда, где есть работа. »- отметил он. Исходя из идеи главы государства Правительством Республики Казахстан была принята программа для молодёжи. На сегодня Государственная программа «Мәңгілік Ел жастары — индустрияға» является инициативой поддержки молодёжи.

С 2015 года Атырауский университет нефти и газа принял студентов в целях реализации государственной программы «Мәңгілік ел жастары-индустрияға-«Серпін-2050». Цель программы – обучить и трудоустроить молодежь из южного региона страны с избытком трудовых ресурсов на севере, западе и востоке Казахстана, в регионах, испытывающих дефицит кадров. В 2016-2017 учебном году по программе «Серпін-2050» в Атырауском университете нефти и газа обучаются 406 студентов из 5 регинов Казахстана. Из них 134- учатся на первом курсе, 272- студенты второго курса.

Студенты обучающиеся в Атырауском университете нефти и газа по областям

Южно- Казахстанская область

“Серпін-2050”. Қазақстандық жастарды жұмыспен қамтыған бағдарлама туралы не білеміз

Лидер:Серик Базарбек- студент 2 курса специальности «Химическая технология органических веществ» индустриально-технологического факультета

Заместитель:Жауке Абзал- студент 2 курса к/о специальности «Геодезия и картография» нефегазового факультета

Заместитель: Жауке Абзал- студент 2 курса к/о специальности «Геодезия и картография» нефегазового факультетаі

«Серпін-2050» бағдарламасының негізгі мақсаты:

  • «Серпін-2050»  жобасы  жастарды бәсекеге қабілетті  болуға баулиды;
  • жастардың өзара  қарым-қатынастарын күшейтуді, шығармашылық мүмкіндіктерін аша түсуді қарастырады;
  • жоба  елдің түрлі аумақтарындағы жұмыс күшінің тең  бөлінісін қамтамасыз  ету;
  • еңбек күші мол өңірлерден  кадр тапшылығы сезілетін, түрлі өндіріс  орындары  мол аймақтарға жас мамандарды тартуды  көздейді.

«Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламасында жаhандық деңгейдегі дағдарыс кезінде елімізді әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың шешуші міндеттерін көрсетіп, өткен ғасырдың 60-жылдарынан кеңінен тараған тұтынушылық қоғам тұжырымдамасы орнына балама ретінде Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын ұсынды. Сонымен қатар, «Елімізде жұмыс орындарын құрудамыз, жаңа өндірістер салудамыз. Сондықтан, жұмыс бар жерге бару керек,»-деп көрсетті. Мемлекет басшысының осы идеяларын негізге ала отырып Қазақстан Республикасы Үкіметі жастар мәселесіне арнап арнайы бағдарлама қабылдады. Бүгінгі «Мәңгілік Ел Жастары – индустрияға» Мемлекеттік бағдарламасы осы бір бастамаға үндеу қосып, барынша жастарға қолдау көрсету болып табылады.

2015 жылдан бастап «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!»-«Серпін-2050» атты мемлекеттік бағдарламасын  АтМГУ жүзеге асыру мақсатында студенттер қабылдады. Бағдарламаның мақсаты-халқы тығыз орналасқан еліміздің оңтүстік аймақтарындағы (Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау облыстары) жастарды кадр жетіспеушілігін бастан кешіріп отырған Қазақстанның батыс, шығыс, солтүстік және орталық өңірлерінде оқытып, жұмысқа орналастыру болып табылады.

«Серпін-2050» бағдарламасы бойынша 2016-2017 оқу жылындағы Атырау мұнай және газ университетінде Қазақстанның 5 өңірінен келіп  білім алып жатыр. “Cерпін-2050” бағдарламасы бойынша  406 студент білім алуда. Оның 134-і  бірінші курс, 272-і екінші курс студенттері болып табылады.

Атырау мұнай және газ университетінде облыс бойынша

білім алушы серпін  студенттері

Оңтүстік  Қазақстан облысы

Патриот болу- біз үшін Қазақстанның кез келген өңірі атамекеніміз. Біз Отанымызды сүйеміз. Еліміздің кез келген аймағына барып, оқудан, жұмыс істеуден қашпаймыз!

Біз адалдықты ту етіп ұстаймыз. Елімізге, халқымызға адал қызмет қыламыз. Оқуда да, еңбекте де адалмыз. Әділетсіздікке, қиянатқа жол бермейміз!

Бас сардар: Индустриальды-технологиялық  факультеті  «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»     мамандығының  2 курс студенті  Серік Базарбек

Бас сардардың көмекшісі: Мұнай-газ факультеті «Геодезия және картография»-15 қ/т мамандығының  2 курс студенті  Жәуке     Абзал

“Үміт” қайырымдылық тобы жетекшісі: сардар Сұлтанбек Бекбосын  ГК-15 қ/т студенті

Доклад на тему: « Серпін :мәңгілік ел жастары – индустрияға

Новая образовательная программа направлена на снижение уровня безработицы среди молодёжи и обеспечения квалифицированными кадрами Северные и Западные регионы страны. Главной целью программы является снижение дефицита специалистов для предприятий, которые были введены в строй в рамках программы индустриально-инновационного развития. Большое внимание уделяется техническим специальностям. К примеру, в Павлодаре, Караганде, в Восточном Казахстане строятся много предприятий, но нехватка кадров ощутима. Программа направлена на то, чтобы восполнить эти пробелы.

Мурат Абенов, председатель совета директоров АО «ОРЛЕУ»:

Причиной выделения таких грантов стала неравномерностью социально-экономического положения в регионах. В настоящее время в Алматинской, Жамбыльской, Кызылординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областях наблюдается высокий рост рождаемости, много приезжих. Всё это приводит к проблеме высокой безработицы. Не хватает социальных объектов, жилья, школ, детских садов. Государственная программа «Серпин-2050» стартовала в стране в  прошлом году. В ее рамках прошедшие через конкурс 2050 одаренных молодых людей из самых разных уголков республики  были направлены в различные учебные заведения по всей стране. 815 из южноказахстанской области. Студенты обеспечены общежитием и получают стипендии. Кроме того, для них организовано трехразовое питание, а также решены их транспортные проблемы. Так как большинства едут в северные регионы, в первую очередь выделяют деньги на теплую одежду. От таких предложений в основном не отказываются дети из малообеспеченных семей.

Мурат Абенов,  председатель совета директоров АО «ОРЛЕУ»:  — Данная программа уникальна сразу по нескольким причинам. В первую очередь, это позволит тысячам молодых девушек и юношей получить качественное образование. Очень важным моментом является трудоустройство специалистов. Также хочу выделить и тот факт, что благодаря программе обеспечиваются специалисты по востребованным специальностям. Учитывая все это, я бы хотел, чтобы каждый студент понимал, насколько большая ответственность на него возложена Выпускники, которые не набрали 50 баллов во время сдачи ЕНТ при участии в программе «Серпiн-2050», могут претендовать на тысячу грантов, выделяемых для обучения в 23 колледжах. Полную информацию можно получить на сайте www. serpin-2050. kz Стоит отметить, после окончания учебы программа не принуждает оставаться в регионе, хотя предлагает сто процентное трудоустройство.

В 2017 году исполняется ровно 3 года как в Казахстане работает государственная программа «Серпін-2050: молодежь — в индустрию».

«Серпін-2050» – программа светлого будущего. Уникальная программа позволяет тысячам молодых девушек и юношей получить качественное образование в ВУЗах и колледжах Западного, Восточного и Северного Казахстана.

Цель программы – обучить и трудоустроить молодежь из южных регионов страны (Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областей) с избытком трудовых ресурсов на востоке, севере и западе Казахстана – в регионах, испытывающих дефицит кадров.

Социальный проект «Серпін-2050» входит в число приоритетных задач, поставленных Главой государства Нурсұлтаном Назарбаевым в Стратегии «Қазахстан-2050». Согласно Стратегии, вхождение в число 30 развитых стран обусловлено необходимостью подготовки квалифицированных кадров.

Обязательным условием считается то, что участник проекта «Серпін-2050», для того чтобы стать обладателем государственного образовательного гранта, во время ЕНТ или КТ должен указать одну из 69 специальностей 18 учебных заведений. Все участники программы обеспечиваются местами в общежитиях и стипендиями, а после окончания обучения им помогут найти работу.

Впервые в 2016 году по программе «Серпін-2050» Государственный Медицинский университет города Семей принял 50 студентов из южных регионов республики.

Социальный проект «Мәңгілік ел жастары — индустрияға»

Согласно этого проекта, распоряжением главы МОН РК выделено 1000 мест для обучения абитуриентов из южных областей Казахстана в северных регионах. В целях повышения академической мобильности молодежи путем содействия в получении профессионально-технического образования и дальнейшего трудоустройства в точках индустриального роста страны, реализуется программа «Мәңгілік ел жастары — индустрияға». Проект был поддержан Общенациональным движением «Казахстан – 2050». Этот республиканский проект, осуществляемый совместно с общенациональным движением «Казахстан-2050», позволяет молодежи из регионов с избытком трудовых ресурсов получить образование в северных областях Казахстана, испытывающих дефицит кадров. В рамках данной программы 25 человек из южных областей страны обучаются и  в нашем Рудненском горно-технологическом колледже. Наш колледж встретил в начале учебного года 8 гостей из Шымкента и 17 — из Кызылорды. Итого 25 человек. По столько же студентов из южных регионов обучается еще в трех колледжах Костанайской области: Костанайском индустриально-педагогическом, Житикаринском политехническом, Карабалыкском аграрно-техническом.

Всех разместили в общежитии при колледжах, которое прекрасно оснащено всем необходимым. Мы постарались создать для них комфортные условия, обеспечили горячим трехразовым  питанием, стипендией в размере около 13 тысяч тенге, — все предоставляется через государственную программу, а также всем необходимым для обучения в нашем колледже. Это государственный образовательный заказ на востребованные специальности, цель которого — равномерно распределить трудовые ресурсы по всей стране. Каким-то регионам досталось больше студентов (Восточно-Казахстанская область — 285 мест), каким-то меньше (Павлодарская и Северо-Казахстанская области приняли по 50 учащихся с юга). Участники программы совершенно бесплатно освоят такие профессии, как ветеринар, технолог, металлург, механик сварочного производства, техник-электрик, маркшейдер и другие. А у нас, в Рудном, ребята учатся токарному делу. — Мы готовим специалистов именно рабочих профессий, наверное, потому наш колледж и вошел в эту программу. Из 25 ребят, приехавших из южных регионов, сформирована группа, обучение ведется на русском языке. Обучение 10 месяцев, по завершению которого ребята получат дипломы и смогут трудоустроиться в АО «ССГПО». Являясь нашим социальным партнером, объединение готово предоставить учащимся из Шымкента и Кызылорды рабочие места. Плюс общежитие и возможность в дальнейшем продолжить образование уже в вузе. Мы уже организовали экскурсию на предприятие, на очереди — встреча со специалистами по кадрам «ССГПО». Но решение остаться здесь, или уехать после обучения эти юноши будут принимать сами, — пояснил директор РГТК Александр Серегин. — Если поначалу ребята были несколько настороженными, то сейчас уже освоились в нашем колледже, принимают активное участие во всех мероприятиях колледжа. Многие из них очень талантливы, поют, танцуют, шутят, а некоторые   занимаются в спортивных секциях. Период адаптации у всех ребят прошел неплохо. И вот уже полгода обучения остались позади. Они и сами не заметили, как быстро пролетело время. Соскучившись по своим родным и близким, а также порадовать их об успешном завершении первого полугодия на зимние каникулы они отправились домой.

Читать также:  Государственные инициативы по продвижению культуры и искусства в Белгородской области с 2014 по 2016 год

Педагоги РГТК весной и летом проводили в южных регионах Казахстана активную профориентационную работу. Так, например, мастер производственного обучения, Максат Ниязов, который сегодня курирует группу «южан», три раза выезжал в Кызылорду, посещал районные и городские школы, рассказывал о нашем колледже. Как человек, несколько лет проработавший на производстве, а сегодня занимающийся обучением специалистов, Максат Амангельдиевич хорошо понимает стремление молодежи бесплатно получить профессию, пусть даже вдали от дома. — В южных регионах в обычном профлицее по пять человек на место. Что удивительно, есть группы, обучающиеся на коммерческой основе. К примеру, получить профессию электрослесаря стоит 114 тысяч в год. В одной области ежегодно выпускается около 4500 молодых специалистов, а куда им идти работать? Регионы южные, как правило, неиндустриальные, крупных производств нет. Желающих поехать на учебу в Рудный было много, но некоторые абитуриенты поначалу отнеслись с недоверием к этой программе. Мол, как так — обучение бесплатное, да еще и стипендию будут выплачивать? Но тот, кто поверил, тот и приехал, — говорит Максат Ниязов. Ниязов успел познакомиться со всеми южными студентами. Как человек опытный, особых иллюзий не строит, говорит, если хотя бы пять человек будут работать на производстве (неважно — у нас, либо в других регионах) — уже хороший результат. Труд токаря не для тех, кто предпочитает уютный офис. К примеру, Рустем Алимбетов из Кызылорды решил, что останется только при условии хорошей зарплаты. Опять же — для каждого своя планка. У себя в городе, работая машинистом-компрессорщиком 4 разряда, Рустем получал 80 тысяч тенге. Сейчас ему 30 лет, остался без работы, вот и решил попытать счастья в Рудном. Говорит, и на юге его, в принципе, все устраивало. Умолчал лишь о том, что два раза поступал в вуз, но не смог доучиться из-за высокой оплаты. У нас те же работники «ССГПО» учатся в РИИ по квотам, где и без того оплата почти в три раза меньше, чем в южных регионах. Все просто: если человек приехал сюда не ради скуки, или любопытства, то государственная программа реально поможет. А если нет — бюджетные деньги будут потрачены впустую. Как все случится в действительности, узнаем меньше чем через 10 месяцев. Студентам, обучающимся в рамках госзаказа, найти работу легче, чем остальным. Это связано с тем, что они проходят практику на предприятиях, соответственно, работодатель видит своего потенциального работника и готов предоставить ему рабочее место.

Последние несколько лет наблюдается тенденция востребованности именно технических профессий. Если раньше все учились на экономистов и юристов, то сегодня популярны именно рабочие специальности. Рабочим специальностям – государственная поддержка!Как сообщил вице-министр образования и науки РК Тахир Балыкбаев,- сегодня около 25-30 тысяч выпускников школ остаются вне обучения в высшем или среднем специальном учебном заведении, ни идут на рынок труда без профессии, поэтому Глава государства предложил предоставить им гарантированное получение первой рабочей профессии. По его словам, полный охват бесплатным профессионально-техническим образованием планируют внедрить в 2019 году, а начнут поэтапно, со следующего года. Данное новшество коснется тех, кто хочет получить именно рабочие профессии. Для остальных будет действовать система госзаказа и платного обучения, а это имеет немаловажное значение для молодежи и всего населения страны на сегодняшний день.

“Серпін-2050”. Қазақстандық жастарды жұмыспен қамтыған бағдарлама туралы не білеміз

«СЕРПІН-2050»   Мәңгілік ел жастары – индустрияға!!!.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламасында жаhандық деңгейдегі дағдарыс кезінде елімізді әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың шешуші міндеттерін көрсетіп, өткен ғасырдың 60-жылдарынан кеңінен тараған тұтынушылық қоғам тұжырымдамасы орнына балама ретінде Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын ұсынды. Сонымен қатар «Елімізде жұмыс орындарын құрудамыз, жаңа өндірістер салудамыз. Сондықтан, жұмыс бар жерге бару керек» -деп көрсетті.

Мемлекет басшысының осы идеяларын негізге ала отырып Қазақстан Республикасы Үкіметі жастар мәселесіне арнап арнайы бағдарлама қабылдады. Бүгінгі «Мәңгілік Ел Жастары — индустрияға» Мемлекеттік бағдарламасы осы бір бастамаға үндеу қосып, барынша жастарға қолдау көрсету болып табылады.

Қазіргі таңда Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыстарында бүгінгі күні бала туу деңгейі жоғары, көшіп келушілер көп. Мұның барлығы жұмыссыздық мәселесін тудырады. Әлеуметтік нысандар,үй,мектеп, балабақша, жетпейді. Қанша адам оқу бітірсе де жұмыссыз жүр. Мектеп бітіргендер коллдеждерге оқуға түсе алмайды – себебі үміткерлер көп болғасын, орын жетіспейді. Еңбек күші артып тұрғасын – кадрлық сұраныс аз болады. Бұл- нарық экономикасының заңдылығы. Оқуды бұрын бітіргендер жұмыссыз жүргесін – грант та аз бөлінеді. Керісінше еліміздің кейбір өңірлерінде қадр тапшылығы өте өзекті болып тұр. Бүгінгі таңда  бұндай мәселе 7-8 облыста туындауда. Басты себебі – бала туу денгейінің төмендігі және сыртқа көшіп кету миграциясы. Сол өңірлердегі өндіріс орындары еңбек күші жетіспеушілігінен өз әлеуетін толық іске асыра алмай отыр.

«Серпін-2050»  әлеуметтік  жобасы  Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың  «Қазақстан-2050»  стратегиясында айқындалған  басымдықтарды  жүзеге асыруға бағытталған іс-шаралардың қатарына кіреді. Стратегияға сәйкес дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін білікті мамандар даярлау мәселесі өзекті  болмақ. Осыған орай Қазақстан Республикасы Үкіметі жастар мәселесіне  арнап «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!»  әлеуметтік  жобасын ұсынған  болатын. Бұл жоба  «Серпін-2050» деп аталады.

Негізі бұл жобаның екі маңызды тұсы бар. Біріншісі — экономикалық. Қазіргі таңда еліміздің 9 өңірінде бала туу деңгейі төмен және сыртқы жаққа көшіп-қону басым болғандықтан, кадр тапшылығы сезіле бастады. Бұл мәселенің өзектілігі жылдан-жылға ушығып барады. Алдағы жылдарда индустриялы инновациялық бағдарлама аясында іске қосылатын өндірістерде жұмыс күшінің тапшылығы айырықша байқалады. «Серпін-2050» жобасы арқылы сол өңірлерге халық саны көп облыстардан жастарды әкеліп, жергілікті оқу орындарында қажет мамандықтар бойынша білім беріп, сол жерде жұмысқа қалдыру арқылы кадр мәселесін шешу. Екінші маңызы -әлеуметтік проблемаларды шешу. Бағдарлама мақсаты – студенттерге білім берумен қатар, осы жерге тұрақтандыру, жұмысқа орналастыру.

«Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламасында жаhандық деңгейдегі дағдарыс кезінде елімізді әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың шешуші міндеттерін көрсетіп, өткен ғасырдың 60-жылдарынан кеңінен тараған тұтынушылық қоғам тұжырымдамасы орнына балама ретінде Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын ұсынды. Сонымен қатар, «Елімізде жұмыс орындарын құрудамыз, жаңа өндірістер салудамыз. Сондықтан, жұмыс бар жерге бару керек» -деп көрсетті. Мемлекет басшысының осы идеяларын негізге ала отырып Қазақстан Республикасы Үкіметі жас­тар мәселесіне арнап арнайы бағдарлама қабылдады. Бүгінгі «Мәңгілік Ел Жастары – индустрияға» Мемлекеттік бағдарламасы осы бір бастамаға үндеу қосып, барынша жастарға қолдау көрсету болып табылады.

Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы Н. Назарбаевтың  Мәңгілік ел идеясының шеңберінде 2014 жылдан бері «Серпін- 2050: Мәңгілік ел жастары — индустрияға» атты әлеуметтік жоба  жұмыс жасайды.

«Серпін- 2050: Мәңгілік ел жастары — индустрияға» жобасының басты мақсаты еңбек ресурстарының мол артықшылығы орын алып отырған республиканың оңтүстік өңірінің (Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстары) жастарын еңбек ресурстарына сұраныс көп батыс және солтүстік аймақтарда білім алуға жағдай жасап, кейін сол жерлерде жұмысқа орналастыру мүмкіндігін жасау. «Серпін-2050» —  жарқын болашақ жобасы. Бұл оңтүстік өңірдің мыңдаған жас өрендеріне солтүстік, батыс, шығыс  Қазақстанның колледждері мен ЖОО-нда сапалы білім алуға мүмкіндік береді. Жоба бойынша білім гранттарына ие болған студенттерге жатақхана беріледі және  оқу орнын бітіргеннен кейін жұмысқа орналастыру қарастырылған.

2014 жылдан бастап  «Серпін-2050» жобасына жүзеге  асырушы  КжТБ беру оқу орны ретінде Павлодар технологиялық колледжі экология және табиғатты қорғау қызметі, тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісті ұйымдастыру, сүт өнімдерінің өндірісі мамандықтары бойынша серпіндіктерді қабылдай бастады. 2014-2015 жылы  аталмыш жоба бойынша  колледжге 25, 2015-2016 оқу жылында 50, ал 2016-2017 оқу жылында 50, 2017-2018 оқу жылында 50, 2018-2019 оқу жылында 25 білім гранты бөлінді. Қазіргі таңда колледжде 88 студент «Серпін-2050»  әлеуметтік жобасы бойынша білім алып жатыр.

Колледждің «Серпін-2050» бағдарламасының мақсаты мен міндеттері ең алдымен бәсекеге қабілетті мамандар даярлау,  жастарға қол жетімді сапалы білім беру. Осы мақсатта дуалды оқыту жүйесі білім беру үрдісіне енгізіле басталды. Дуалды оқыту жүйесі дегеніміз – теорияны тәжірибемен ұштастыра оқыту технологиясы. Дуалдық оқыту жүйесі маман даярлауда өндіріс, білім алушының және мемлекеттің мүдделерін біріктіруге бағытталған кәсіптік білім берудің түрі. Дуалдық оқытуды жүзеге асыру мақсатында колледж келесі кәсіпорындармен келісімшарт жасасты:

  • «Зимняя вишня»  кафесі
  • «Айсберг ПВ» ЖШС
  • «Жер қойнауын және табиғи ресурстарын пайдалану» ММ

Жастардың техникалық-кәсіптік мамандық алуына көмектесу, оларды жоғары жалақылы жұмыспен қамтамасыз ету, жастарды адал еңбекке ынталандырудың жолын табу – Қазақстандағы әлеуметтік жаңғыртудың аса маңызды мәселе.

Бағдарлама бойынша грант иегерлері стипендиямен, жолақысы және жатақханамен, киіммен және жұмыс орнымен қамтамасыз етіледі. Бұл бағдарламаға бұрынғы жылдары мектеп бітіргендер де қатыса алады.

Қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтардың көпшілігін колледждер дайындап келеді. Мысалы:   тамақтандырудың техник- технологы, ақпарттар жүйесі,тау-кен технологиясы, темір жол, байланыс, көлік және коммуникация секілді өзге де салалар бар. Елімізде қазір автомобиль зауыттары көптеп ашылуда, осы зауыттарда колледж түлектері көлік құрастырушылар болып жұмысқа орналасуда. Жастардың техникалық-кәсіптік мамандық алуына көмектесу, оларды жоғары жалақылы жұмыспен қамтамасыз ету, жастарды адал еңбекке ынталандырудың жолын табу — Қазақстандағы әлеуметтік жаңғыртудың аса маңызды мәселелерінің бірі.

Сондықтан, «Мәңгілік Ел Жастары — индустрияға» Мемлекеттік бағдарламасы Қазақстандық жастардың, оның ішінде Оңтүстік аймақ жастарын кең көлемде техникалық-кәсіптік білім алуға және тұғыры биік тәуелсіз Отанымыздың аса маңызды индустрияландыру бағдарламасына қатыстыру мен тартуды мақсат етеді, жастарымызды дербес өмірге, бастамшыл еңбекке бейімдеудің тиімді жүйесін құрудың алғашқы қадамы болып табылады.

Читать также:  Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан

Сайын даланың төсін жайлаған қазақтың Мәңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын баянды етуге арналады.

Ендігі ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың Перзенті.

Ендеше, Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел!

Тема : Уникальный проект с севера на юг. («Серпін — 2050»)

Ход классного часа

«Серпін – 2050»?

Стратегия «Корзина идей»

1 группа:Сегодня в стране ощущается острая нехватка кадров, получивших профессиональное образование, поэтому на возрождение его системы Казахстан возлагает большие надежды. Правительством Республики Казахстан принят и реализуется социальный проект «Серпін-2050», который позволит выровнять региональную диспропорцию на рынке труда и обеспечить равный доступ молодежи к получению профессионального образования.

2 группа:Проект уникален сразу по нескольким причинам. В первую очередь, это возможность для тысяч молодых девушек и юношей получить качественное бесплатное образование. Образование, которое позволит освоить именно востребованные работодателями профессии. Наконец, обязательное трудоустройство выпускников – еще одно важное условие программы.

3 группа:Реализация «Серпін-2050» в 2014-2015 учебном году начата в 25 учебных заведениях по 37 востребованным специальностям ТиПО. В рамках государственного образовательного заказа в колледжах северных регионов уже обучаются 1000 выпускников южных регионов. На 2015-2016 учебный год госзаказ увеличен и составит 1200 мест. Также в этом году, согласно заинтересованности работодателей в специалистах определенных профобластей, расширены направления программы. Абитуриенты получат возможность обучаться по таким интересным и востребованным специальностям как «Организация дорожного движения», «Пожарная безопасность», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Швейное производство и моделирование одежды».

4 группа:В каждом регионе республики открыты штабы «Серпін — 2050», куда можно обратиться за необходимой для абитуриентов информацией. Для оперативного и своевременного управления вопросами повышения профессиональной и территориальной мобильности молодежи создан Координационный совет.

5 группа:С юга на север

В программе принимают участие колледжи с богатым опытом и длительной историей. Одно из таких учебных заведений — Павлодарский бизнес-колледж, который стал участником «Серпін — 2050» благодаря отличной материально-технической базе и высококвалифицированному составу инженерно-педагогических работников. Начиная с первого курса и до выпуска здесь идет целенаправленная подготовка специалистов, адаптированных к производственным условиям. Например, по специальности «Информационные системы» внедрена дуальная система образования, когда учебные планы и программы отводят по 50% времени на теоретическое обучение и практическое обучение на предприятиях. В колледже созданы условия для вовлечения студентов в исследовательскую и научно-практическую работу через такие формы обучения, как подготовка проектов, выступления на конференциях, интеллектуальные игры, дебаты. Студенты принимают активное участие в конкурсах и соревнованиях.

6 группа:К встрече первых студентов-участников программы из южных регионов коллектив Павлодарского бизнес-колледжа готовился ответственно и с большим вниманием. Все 25 человек — обладателей грантов были заселены в благоустроенное общежитие. Комнаты оборудовали новой мебелью и поместили в них все необходимое для комфортного проживания: от телевизоров и постельного белья до кухонных принадлежностей. В общежитии установили ежедневное административное дежурство для решения насущных вопросов студентов. Надо сказать, что социальная сторона продумана в госпрограмме «Серпін — 2050» тщательно. Благодаря этому в столовой колледжа для студентов организовано 3-разовое бесплатное питание, каждому студенту перечислены денежные средства в размере 35 МРП для приобретения верхней зимней одежды, предусмотрена оплата проезда учащимся в оба конца в каникулярное время. Ежемесячно студенты получают стипендию в размере 13 407 тенге.

Зачем это нужно?

Мозговой штурм. Ответы детей.

Проект «Серпін-2050» дает студентам из южных регионов уникальную возможность для реализации своего потенциала. Одной из предпосылок разработки программы стало развитие рынка труда Казахстана, который подвержен влиянию демографических и миграционных процессов. В настоящее время в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областях наблюдается высокий уровень рождаемости, большой приток оралманов, приезжих. Всё это приводит к проблеме безработицы. Не хватает социальных объектов, жилья, школ, детских садов. После окончания учебы многие выпускники не могут трудоустроиться. Вместе с тем, в северных регионах страны, напротив, недостаточно трудовых кадров, причина этого — низкая рождаемость и внешняя миграция. Следовательно, регионы будут испытывать дефицит трудовых ресурсов и в будущем. На фоне таких процессов будут усиливаться региональные дисбалансы, в первую очередь, неравномерное расселение людей по территории республики. Ожидается спад притока новых работников на рынок труда до 2021 года ввиду низкой рождаемости в конце 90-х годов прошлого века. Компенсировать демографический провал и восполнение трудовых ресурсов возможно только за счет эффективного управления миграционными потоками. Кроме того, ежегодно 22,5 тысяч выпускников 11-х классов школ Казахстана остаются не охваченными обучением и выходят на рынок труда без квалификации. Из них 56% — выпускники школ южных регионов. Поэтому сегодняшняя задача – стимулировать школьников на получение профессионального образования. В летописи каждого государства есть события, носящие эпохальный характер. Для Казахстана одним из таких событий стало освоение целинных земель, когда главная роль в экономическом развитии отводилась человеку труда. Сегодня на молодое поколение Казахстана возложена огромная ответственность за социально-экономическое развитие страны. Для этого создаются все необходимые возможности, чтобы после получения диплома вчерашние студенты пополнили ряды высококвалифицированных рабочих. И «Серпін-2050» — реальный шанс для молодёжи на обучение и трудоустройство.

Рефлексия. Что мы усвоили?

С 2014 года в Казахстане работает государственная программа «Серпін- 2050» «Мәңгілік ел жастары — индустрияға».

Цель программы – обучить и трудоустроить молодежь из южных регионов страны (Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областей) с избытком трудовых ресурсов на востоке, севере и западе Казахстана – в регионах, испытывающих дефицит кадров.

В 2015 году Программой «Серпін-2050» были охвачены технические, технологические, сельскохозяйственные и ветеринарные специальности Костанайского государственного университета им. Байтурсынова, который утвержден как вуз, участвующий в ее реализации. Университету на обучение по программе «СЕРПІН-2050» на 2015 год выделено 450, на 2016 год 570 государственных образовательных грантов. А также павлодарский бизнес – колледж.

В связи с этим, Правительством Республики Казахстан для решения проблем молодежи был инициирован социальный проект «Мәңгілік ел жастары — индустрияға!». Данный проект называется «Серпін-2050».

Программа предусматривает выплату стипендий, предоставляются общежития, обеспечивается трудоустройство.

Для успешной реализации проекта «Мәңгілік ел жастары — индустрияға!» был создан Республиканский координационный совет проекта, который возглавляет Мурат Абенов.

Үш жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан “Серпін” бағдарламасы биыл жастарға арнап 4 000 грант бөлді. Аталған бағдарлама аясында бүгінде жастар жұмыспен қамтылып, жеке кәсіптерін ашып жатыр. Олай болса, “Серпін” бағдарламасы туралы толығырақ ақпарат алып, оның тиімді тұстарын қарастырып көрейік.

“Серпін-2050”. Қазақстандық жастарды жұмыспен қамтыған бағдарлама туралы не білеміз

Abenov. com

Бұл туралы Stan. kz хабарлайды.

Алғаш 2014 жылы Елбасының тапсырмасымен “Мәңгілік ел жастары – индустрияға” мемлекеттік бағдарламасы басталған болатын. Аталған бағдарлама бойынша 7 ЖОО мен 25 колледж жұмылдырылып, Маңғыстау, Қызылорда,  Оңтүстік Қазақстан,  Жамбыл,  Алматы облыстарының жастары қатысты. Сол жылдары жоғары оқу орындарына 1 050, колледждерге 1 000 грант бөлінгенімен, маусымның аяғына дейін, бар болғаны 30 өтініш қана келіп түсіп, жоба өз мақсатына жете алмады.

Артынша еріктілердің арқасында 2014 жылы “Серпін” жалпыұлттық, қоғамдық жобасы дүниеге келді. Бұл жобаның қажет екендігін дәлелдеу мақсатында зерттеу жұмыстары да жүргізілді. “Серпін” әлеуметтік жобасы бүгінде еліміздегі ең танымал әлеуметтік бастамалардың бірі болып саналады. Қазір халықтың жобаға деген қызығушылығы күн санап артып келеді. 2014 жылы жоба аясында 2050 студент, 2015 жылы 6 200, 2016 жылы 11 296 студент білім алды.

“Серпін” индустриалды-инновациялық жобаларға мамандарды даярлап, жұмыс күші мол аймақтардағы жастарға сұранысқа ие кәсіби білім беруді ұйымдастырады; жұмыс күші мол аймақтардағы жастарды жұмыс күші тапшы аймақтардағы сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқуға тартады. Екіншіден, техникалық және кәсіптік білім берудің беделін арттырып, жастардың жұмысшы мамандықтар алуға деген оң көзқарасын қалыптастырады. Үшіншіден, жастардың әлеуеттік және жұмыссыздық мәселелерін шешеді.

“Серпін” бағдарламасына бөлінетін грант 2017 жылы 4 мыңға дейін көбейтіледі. Жобаға қатысатын ЖОО саны да артпақ. Әлеуметтік бастама аясында елімізде тапшы мамандарды даярлау көзделген. Бағдарлама аясында оңтүстік жастары шығыс пен солтүстіктен білім алып, аймақтағы халық саны мен экономикасын көтеруге өз үлестерін қосады. Ең бастысы, ана тілін ұмытқан жандарды қазақыландыруға атсалыспақ. Жобаға бүгінде Маңғыстау, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарының түлектері қатыса алады.

Биыл жобаның жүзеге асырылып отырғанына 3 жылға жуық уақыт толды. Осы уақыт ішінде 12 мыңнан астам азамат бұл бастаманың пайдалы тұстарына куә болды. 9212 студент ЖОО-ларын таңдаса, қалғаны кәсіптік-техникалық білім беру мекемелерінде оқып жатыр. Алдағы уақытта оларды жұмыспен қамту жағы да қарастырылған. Жоғары оқу орнына түсу үшін түлектер  ҰБТ немесе кешенді тестлеуге қатысуы  тиіс. ҰБТ мен  кешенді тестілеуден кем дегенде 50 ұпай жинау керек. Сонымен бірге,  төртінші таңдау пәні   ретінде алған пән бойынша  ұпайы жақсы болуы керек.

Төртінші пән бойынша жинаған ұпайы  өте төмен болса, таңдаған мамандығына оқуға түсуге мүмкіндіктері болмайды. Бұл шарт жоғары оқу орындарына түскісі келетіндерге ғана қатысты. Ал, колледждер үшін мұндай шарт жоқ. Дегенмен, колледждерге де қабылдау емтиханы  болады. Колледждерге  жоғары оқу орындарына түсе алмаған және 2-3 жыл бұрын оқу бітіріп, грант иегері атана алмаған, ақылы бөлім бітірген азаматтар осы арнаулы орта оқу  орындарын таңдауларына  болады. Сонымен бірге, жобаға қатысқысы келетіндердің жасына  шектеу қойылмайды. Қазіргі таңда “Серпін” арқылы 30 жастан асқан ерлі-зайыпты азаматтар да оқуға түсіп, қазір білім алуда.

Мамандықтар тізбесі және арнаулы немесе шығармашылық емтихандарды өткізу тәртібі

Арнаулы немесе шығармашылық емтихандар өткізілетін мамандықтардың тізбесі осы Үлгілік қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес белгіленеді. Педагогикалық немесе шығармашылық мамандықтарға түсетін адамдар жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі білімі туралы құжатын (төлнұсқа), 3 x 4 көлеміндегі екі фотосуретін, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, ҰБТ немесе КТ сертификатын (бар болса) тапсырады.

Шығармашылық емтихандар оқуға түсушілердің бойындағы қабілеттерді және шығармашылық бағыттағы кәсіптерді меңгеруге тұлғалық алғышарттарды анықтауға бағытталған.

Шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсуші адамдар өздері таңдаған жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары өткізетін шығармашылық емтихандарды тапсырады. Шығармашылық мамандықтарға түсетін жалпы орта (орта жалпы) білім беру ұйымдарының бітірушілері немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқу тілі) бойынша балдар ескеріледі. Шығармашылық мамандықтарға жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін бейіндік пән бойынша балдар ескеріледі.

Читать также:  Федеральная целевая программа "Юг России (2014-2020 годы)"

Оқуға түсушілерден шығармашылық емтихан тапсыру үшін өтініштер қабылдау өздері таңдаған жоғары оқу орындары орналасқан жері бойынша 20 маусым мен 7 шілде аралығында жүзеге асырылады. Шығармашылық емтихан 8-13 шілде аралығында өткізіледі.

Жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсуші адамдар екі шығармашылық емтихан тапсырады. Шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсуші адамдар бір шығармашылық емтихан тапсырады.

Педагогикалық мамандықтарға түсу кезіндегі арнаулы емтихан оқуға түсушілердің педагогикалық қызметке бейімділігін айқындауға бағытталған.

Педагогикалық мамандықтарға түсу үшін оқуға түсушілерден өтініштер қабылдау және арнаулы емтихан өткізу жоғары оқу орындарында 20 маусым мен 18 тамыз аралығында жүзеге асырылады.

Педагогикалық мамандықтарға түсуші адамдар жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары өткізетін бір арнаулы емтихан тапсырады. Педагогикалық мамандықтарға түсуші адамдар үшін Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, екі бейіндік пән бойынша балдар ескеріледі. Жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсуші адамдар үшін жалпы бейіндік және бейіндік пәндер бойынша балдар ескеріледі.

Арнаулы және шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны осы Үлгілік қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

Арнаулы және шығармашылық емтиханды ұйымдастыру және өткізу үшін жоғары оқу орны ректорының бұйрығымен емтиханды өткізу кезеңіне комиссия құрылады, ол төрағасын қосқанда тақ саннан тұрады. Комиссия шешімі оның құрамының кемінде үштен екісі отырысқа қатысса заңды деп саналады. Комиссия шешімі емтиханға қатысушылар санының көпшілік даусымен қабылданады. Комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

Арнаулы және шығармашылық емтиханның кестесін (емтиханды өткізу нысаны, күні, уақыты және өткізілетін орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді және құжаттарды қабылдау басталғанға дейін кешіктірілмей оқуға түсушілердің назарына жеткізіледі.

Оқуға түсуші арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан өткізілетін аудиторияға жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткенде жіберіледі.

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеу тәртібі түсіндіріледі, сондай-ақ арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялаудың уақыты мен орны және апелляцияға өтініштер беру рәсімі көрсетіледі.

Жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі құжаттары бар оқуға түсушілер үшін шығармашылық емтихандар 40 балдық жүйе бойынша бағаланады. Жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін шығармашылық емтихан 20 балдық жүйе бойынша бағаланады. Педагогикалық мамандықтарға түсушілер үшін арнаулы емтихан “өтті” немесе “өтпеді” деген нысанда бағаланады.

Шығармашылық емтихан бойынша 15-тен төмен (жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі құжаттары бар адамдар) немесе 5-тен төмен балл алған (жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсуші адамдар) немесе емтиханға келмеген адамдарға осы мамандыққа түсу үшін КТ-ге және мемлекеттік білім тапсырысын (білім беру грантын) беру конкурсына қатысуға рұқсат етілмейді.

Шығармашылық емтиханды өткізу қорытындылары – бағалау ведомостарымен, арнаулы емтиханды өткізу қорытындылары – рұқсат беру ведомосымен, комиссияның еркін нысандағы хаттамасымен ресімделеді және қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) нәтижелерді жариялау үшін беріледі. Комиссия хаттамасына төраға және комиссияның барлық қатысқан мүшелері қол қояды.

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады.

Арнаулы емтиханның нәтижелері бойынша оқуға түсушіге қабылдану орны бойынша жоғары оқу орнына ұсыну үшін ведомостан үзінді беріледі.

Емтихандарды өткізу кезеңіне арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханға қойылатын талаптарды сақтау, даулы мәселелерді шешу, тиісті емтихандарды тапсыратын адамдардың құқықтарын қорғау мақсатында әрбір жоғары оқу орны ректорының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады, ол төрағасын қосқанда тақ саннан тұрады.

Апелляцияға өтінішті апелляциялық комиссия төрағасының атына арнаулы немесе шығармашылық емтиханды тапсырушы адам өзі тапсырады, ол арнаулы немесе шығармашылық емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13. 00-ге дейін қабылданады, апелляциялық комиссия оны бір күн ішінде қарайды.

Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Арнаулы немесе шығармашылық емтихан нәтижелерімен келіспеу туралы апелляция бойынша шешім қатысушы комиссия мүшелері санының көпшілік даусымен қабылданады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.

Жоғары оқу орындары меншік нысанына қарамастан күнтізбелік бес күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға еркін нысанда арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қорытынды есепті, сондай-ақ арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан қорытындылары туралы бұйрықтардың көшірмелерін ұсынады.

Жоғары оқу орындарына қабылдау

Студенттерді қабылдауды жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары 10 – 28 тамыз аралығында өткізеді. Оқуға түсушілер жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына қабылдау туралы өтінішпен бірге жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі немесе жоғары (жоғары кәсіптік) білімі туралы құжатын (төлнұсқа), 3х4 көлеміндегі 6 фотосуретін, 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы, ҰБТ немесе КТ сертификатын, сондай-ақ білім беру грантын тағайындау туралы куәлікті (бар болса) қоса береді. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамдар мынадай құжаттардың бірін:

1) еңбек кітапшасын;

2) жұмыс берушінің қолы қойылған, ұйымның мөрімен (бар болса) расталған қызметтік тізімді (жұмыскердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);

3) жұмыскердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын архивтік анықтаманы қосымша береді.

Осы Үлгілік қағидалардың 8-тармағына сәйкес жоғары оқу орнына қабылдау үшін адамдар жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына өтінішпен бірге жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік) орта білімнен кейінгі білім туралы құжатын (төлнұсқа), 3х4 көлеміндегі 6 фотосуретін, 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы, ҰБТ немесе КТ сертификатын қоса береді.

Білім беру грантын тағайындау туралы куәлік алған адамдар куәлікте көрсетілген жоғары оқу орнына қабылдау туралы өтініш береді және жоғары оқу орны ректорының бұйрығымен студенттер қатарына қабылданады. Шығармашылық мамандықтар бойынша білім беру грантын тағайындау туралы куәлік иегерлері өздері арнаулы (шығармашылық) емтихан тапсырған жоғары оқу орындарына қабылданады.

Ұлттық жоғары оқу орындарына ақылы оқуға шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсушілерді қоспағанда, ҰБТ немесе КТ-ден өткен, тестілеу нәтижелері бойынша – кемінде 65 балл, ал “Білім беру”, “Ауыл шаруашылығы ғылымдары” және “Ветеринария” мамандықтарының топтары бойынша – кемінде 60 балл, басқа жоғары оқу орындарына – кемінде 50 балл, ал “Жалпы медицина” мамандығы бойынша – кемінде 65 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы – оқу тілі бойынша – кемінде 5 балл және әр бейіндік пәннен кемінде 15 балл алған жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік) орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының бітірушілері қабылданады. Жоғары оқу орындарына ақылы оқуға шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсушілерді қоспағанда, КТ-ден өткен, тестілеу нәтижелері бойынша – кемінде 35 балл, оның ішінде жалпы бейіндік пән бойынша – кемінде 5 балл және бейіндік пән бойынша кемінде 13 балл алған жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының бітірушілері қабылданады.

Ұлттық жоғары оқу орындарына ақылы оқуға шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсушілер ҰБТ немесе КТ-ден өткен, тестілеу және шығармашылық емтихан нәтижелері бойынша – кемінде 65 балл, ал “Білім беру” мамандықтары тобы бойынша – кемінде 60 балл, басқа жоғары оқу орындарына – кемінде 50 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы – оқу тілі бойынша – кемінде 5 балл және әр шығармашылық емтиханнан кемінде 15 балл алған жалпы орта (орта жалпы) білім беру ұйымдарының бітірушілері немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік) орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының (жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін – кемінде 35 балл, оның ішінде шығармашылық емтихан бойынша – кемінде 5 балл және бейіндік пән бойынша кемінде 13 балл алған) бітірушілері қабылданады. Осы Үлгілік қағидалардың 8-тармағында көзделген ҰБТ немесе КТ нәтижелері бойынша осы тармақта белгіленген шекті балды жинаған адамдар жоғары оқу орны басшысының атына ақылы негізде жоғары оқу орнына қабылдау туралы өтініш береді. Өтінішке ҰБТ немесе КТ сертификаты, уәкілетті тұлғаның қолы қойылған және мөрмен бекітілген транскрипт көшірмесі қоса беріледі.

Жоғары оқу орнына қабылдау мамандықтар мен тілдік бөлімдер бойынша жеке жүргізіледі. Шығармашылық емтихандар белгіленген мамандықтарға қабылдау осы емтихандар бойынша алынған балдар есепке алына отырып жүргізіледі. Педагогикалық мамандықтарға қабылдау арнаулы емтиханның нәтижелері ескеріле отырып жүргізіледі.

Оқуға түсуші екінші деңгейдегі банктер беретін білім беру кредитін ресімдеген жағдайда, ол құжаттарының қаралып жатқандығы туралы банктен тиісті анықтаманы ұсынған кезде жоғары оқу орнының студенттері қатарына қабылданады. Бұл ретте оған білім беру қызметін көрсету шартында белгіленген және азаматты оқуға қабылдауға дейін төлеуге жататын соманы төлеу мерзімі білім беру кредитін ресімдеу кезеңіне, бірақ банктен анықтама алған кезден бастап төрт аптадан асырылмай ұзартылады.

Шет тілінде берілген құжаттардың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасы болуы тиіс. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар адамдар оқуға қабылданғаннан кейін оқудың бірінші семестрі ішінде заңнамада белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтеді.

Осы Үлгілік қағидалармен регламенттелмеген мәселелерді жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары дербес шешеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *